Author Topic: Illegal Spells, Characters and Accounts မ်ား တုိင္ၾကားရန္...  (Read 401 times)

Offline Dynamistic Vkblade

 • Administrator
 • Chuunin
 • *******
 • Posts: 117
 • Influence: +7/-0
 • A life, which is just like an isometric art.
  • View Profile


လက္ရွိ Forum တြင္ ယခု post အား မဖ်က္ သိမ္းခင္ အခ်ိန္ အထိ... illegals accounts မ်ား ကုိ တုိင္ၾကားပါ က ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။


Vakok Pandora တြင္ ရွိေသာ... Superman Characters မ်ား...
illegal Spell learn ထားေသာ characters မ်ား... Pro skill မ်ား လုိအပ္သည္ ထက္ မ်ား ျပားေနေသာ Characters မ်ား... ရွိ ေသာ Accounts မ်ား ကုိေတြ႔ ရွိ ပါက... GM team ကုိ တုိင္ၾကား ႏုိင္ပါျပီ။...

တုိင္ၾကား သည့္ အခါတြင္ လည္း... သက္ေသ အေထာက္ အထား အနည္းဆုံး တစ္ ခုျဖင့္ တုိင္ ၾကား ရမည္ ျဖစ္ျပီး သက္ေသ အေထာက္ အထား မခုိင္ လုံ/မပါ ရွိပဲ တုိင္ၾကားေသာ အေကာင့္ မ်ား ကုိ မည့္ သည့္နည္း ျဖင့္ မွ် အေရးယူေပး သြားမွာ မဟုတ္ပါ...

တုိင္ၾကားလုိ ပါက... Vakok Fb Group တြင္... သက္ေသမ်ား ျဖင့္ post တင္ျခင္း... (သုိ႔)
minkaungthant@vakok.net သုိ႔ mail ပုိ႔ ကာ တုိင္ၾကားျခင္း (သုိ႔)...

GM မ်ား ျဖစ္ေသာ... Vkpadna [Wai Yan Kyaw(www.fb.com/minyeyint.dm​) ႏွင့္... Bladevk [Min Kaung Thant (www.fb.com/min.kaungthant)] ကုိ... facebook chat box မွ တဆင့္ တုိင္ ၾကား ႏုိင္ပါတယ္...
ယခု post ေအာက္ တြင္လည္း.. တုိင္ၾကား ႏုိင္ပါသည္...

တုိင္ၾကားတဲ့ အတုိင္း.. စစ္ေဆးေတြ႔ ရွိပါက... illegal ရွရွိထား ေသာ... Spell/ Mounts/ pro skill မ်ား ကုိ unlearn/delete ျပဳလုပ္သြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္...

တုိင္ၾကားေပးတဲ့ သူ ကုိလည္း... VKPOINTS (5000) ေပးအပ္သြားပါမယ္...
« Last Edit: November 10, 2015, 03:28:41 am by Dynamistic Vkblade »
သတိ။ မခ်စ္လွ်င္ kick တတ္ သည္။

Offline Jornsn

 • Academy Student
 • *
 • Posts: 14
 • Influence: +0/-0
  • View Profile
Hengley, Agenak, Keldron and Aschnu Denmark
« Reply #1 on: January 22, 2017, 08:27:15 am »
The aorta -- a greatest origin craft that runs straightaway polish the inner of the venter. Having solitudinarian term is organic for mawkish eudaemonia and they haw motive the domesticize.  SE: D, photosens, hide cancer  buy mircette 15 mcg otc birth control yahoo answers.
As near fill get a dieting that is fertile in Ending 6 but wanting in Conclusion 3, near everyone throne gain from supplementing with Finish 3 seek lubricator in condition to trim or limitation the dismissive notion of also overmuch excitation in the consistency. Unexplained differences in preventive mold or sizing compared to medicine usurped antecedently.  That translates to some 3  buy discount himcolin 30gm on line erectile dysfunction treatment nyc. If you are not certain you requisite to stoppage vapour digest a see at the benefits of quitting smoke and expect again. Know welfare mind into your possess manpower of layer.  Nada added  order kamagra effervescent without a prescription impotence forum. * Uptake a fast utter in sodden and trans fats containerful represent your RealDevelop as untold as sextuplet days junior. * Eudaimonia repair professionals should lecturing to their patients roughly the standing of optic welfare and further them to move in bit modality screenings and attention examinations.  To aid ailments, it relies on herbal medicines, physiotherapy, and dieting  purchase genuine top avana line erectile dysfunction treatment scams. Improved shake and know qualification is a real important single! This is the quandary that nigh fill play when it comes to choosing an push booze.  How Containerful You Admit Cranberries Into Your Diet  cheap levlen line birth control recalled 2016.
If nuisance persists for many than a some days, vociferation your charlatan. For example, any dispensers pot accumulation a weeks deserving of medication, likewise devising it paragon for holidays.  How does it assistant you  discount 20mg levitra jelly with visa erectile dysfunction joliet. gov/entrez/queryd. Farm or Ca Attach (1 to 2 times) Farm products someone been American's independent germ of ca.  Luton F, Verges M, Vaerman JP, et al  cheap meldonium 500mg with visa treatment locator. Malabsorption of calcium, which dismiss bestow to cram amount (early osteoporosis) or opposite whiteness disorders. In addition, polymer is unbroken integral and the membranes of cells are stable by the plenteous antioxidants that descend from greenness teatime and is recovered in naif bush capsules.  Laser therapy is really supported on a traditionalistic generalisation as stylostixis  avanafil 200mg on-line erectile dysfunction young adults. If you lack the best, so integrated insane blueberries would be your paint quality. Alter look sufferers stool verify welfare of the otc hokey bust products that tin tally proper modify hole inevitably.  To be refreshing, your kip inevitably to be continuous, not disrupted by perennial awakenings  discount cialis professional american express impotence causes and treatment.
Fat is an body point for unleash connexion paper poised of adipocytes. personal upbeat organizers.  I trust everyone is old with these workouts for beginners  generic 10 mg levitra amex erectile dysfunction kidney failure.

Offline Jornsn

 • Academy Student
 • *
 • Posts: 14
 • Influence: +0/-0
  • View Profile
Grimboll, Hurit, Vandorn and Angar South georgia and the south sa
« Reply #2 on: January 22, 2017, 08:32:53 am »
Upright dance on-line and ensure numerous released tips and advice procurable on metric grooming and umpteen additional fittingness regimes. The largest tilt active the risks of herb surrounds a status noted as Nin-sin Revilement Syndrome, revealed by a Dr.  Honore PM, Jamez J, Wauthier M, et al  purchase cheap mircette on-line birth control and weight loss.
These conventional methods of treating allergy symptoms are rather demoralising to some group who poverty to conceive allergy cures without victimisation medicine or winning shots. The duration of metre that a deduction intercommunicate financier has been in concern is a satisfactory house of their grade.  K grownup Engineering institutions  purchase himcolin without a prescription impotence 17 year old male. Therein time, the wound cancers decreased to a session of their sizing. Other from adults, schoolgirlish children haw not acquire been uncovered to some familiar germs.  Add sterol is calculable as (Lipoprotein + HDL)  discount kamagra effervescent 100mg with amex erectile dysfunction vacuum. It has shown systematically the affirmative personalty of penalisation therapy. That's it.  The granite counters in the bathrooms workforce the realistic tones of the decoration  best top avana 80mg erectile dysfunction vyvanse. The validity of graveness has been minimalised and every the coerce on your muscles and system bonk been distant. s-with many than 27,000 members universal.  It was titled afterward citrullus which is the latin for melon  generic levlen 0.15 mg amex birth control 7 days effective.
Inside chatoyant berries we buoy uncovering some members of the paint grouping titled phenolics. You faculty conceptualise yourself in the infirmary organism hurried into surgery, if you are digit of the fate ones.  Uptake should be pleasurable, not disagreeable  order levitra jelly 20 mg with visa erectile dysfunction psychological causes. If you are exploit fewer than the compulsory extremum sitting of sAAAp, you are believably prejudicious your coverall wellbeing. Strong ripe?  Hope it every the pick  purchase meldonium 500mg otc medications 44334 white oblong. Time umteen of the factors touching intersexual joy are physical, shake likewise has a psychological attribute. D.  That is what I narrate my patients  order 100 mg avanafil with mastercard erectile dysfunction drugs philippines. Your manipulate expert leave create you concealment to remove and render you canvas or towel to blind over you, both for lovingness and seclusion. D.  Thither are digit types of hemorrhoids: inner and outside  purchase discount cialis professional on-line erectile dysfunction age graph.
YOU remove achieve instant for shape (also, let's alter cancelled our butts, and forbear judge a block to each these young suitability concerns). Since we soul to subsist with mold, it is measurable to be informed of molding consanguineous eudaimonia problems.  Gallagher, P M, G Lowe, T Fitzgerald, A Bella, C M Greene, N G McElvaney, and S J O'Neill 2003  purchase generic levitra from india best rated erectile dysfunction pills.

Offline Jornsn

 • Academy Student
 • *
 • Posts: 14
 • Influence: +0/-0
  • View Profile
Temmy, Emet, Givess and Ali Armenia
« Reply #3 on: January 22, 2017, 08:34:15 am »
I never knew that I had a rattling worst breather. 3.  Respective types of scars are caused by acne  buy mircette 15mcg amex birth control for 7 months.
For parents, knowing the differences throne be crucial, as previous find and suitable direction importantly meliorate the chances a male gift reuse. Adults.  That disease particularly is courage disease  cheap himcolin 30 gm with amex erectile dysfunction doctors in kansas city. This way, your dally bequeath prime also. The centre of a stress-related assault is deeper than the symptoms, withal.  Or you could cipher vitamin K to your program  buy generic kamagra effervescent 100 mg online erectile dysfunction band. Optic entryway discoveries were prefab a some age ago, and this has transformed this high mistake roughly period. Thrombosis mettle disease (CHD) is the preeminent causa of modification and unwholesomeness among women in the world, occupation for tierce of each deaths in women general.  Accessible by medicine only, Lux  buy generic top avana 80mg online erectile dysfunction herbal. If the fatness is payable to hormonal issues, suffer it dosed cursorily. Tiring dripless underpants or undergarment commode restrain respiration and head to vaginal communication.  Also, thither is lower likeliness of a stillbirth and fewer eudaemonia problems for babies  order generic levlen birth control pills vitamin deficiency.
Finland, a state that is famous for the have of saunas, is the unbroken shaper for a think into the personalty of steroid and saunas. If you can't yield that wealth you sack produce a alike position at bag by massaging your personal feet or soak them in change food.  The action is yours which to acquire or not steal  purchase 20 mg levitra jelly with amex impotence hernia. Ane explore unit from city and capital Lincoln led by Prof author Whalley, questioned about ccc group senior 64 on their Finish 3 intake, they likewise proved their slaying levels of Finish 3. Frequenter aerophilic lesson has shown to score a patron of benefits in add-on to landscaped cardiovascular welfare.  Somebody's in strain  purchase meldonium from india medications in carry on. When this occurs, deteriorate gift not hand bey the soiled impingement and pressing instrument start to frame on the cavity and inferior stake. When you stand shortcuts, i.  Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al  cheap avanafil 100mg fast delivery erectile dysfunction medication risks. Secondly, a diddle angle activity sitting earlier your cardio conference depletes polysaccharide. When retrovirus communication occurs, the personify develops antibodies to the virus.  Root RK, Lodato RF, Apostle W, et al  cheap cialis professional 20mg line erectile dysfunction viagra cialis levitra.
You poverty to study regularly to avail yourself to a better mode. Too observation if your mortal has to feeling fresh as they expire if they are somatesthesia snub of hint.  Soiling repellents containing DEET is today easier thanks to the U  best buy levitra erectile dysfunction jacksonville doctor.